Анатолій Васильчук

ЕНІОАНАТОМІЯ системи каналів тонкоматеріальних тіл людини. Том3

Надрукувати
Ціна: 3600.00 грн.
ПЕРШИЙ У СВІТІ ПІДРУЧНИК З ЕНІОАНАТОМІЇ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ
Західний центр енергоінформаційних наук. Львів, Україна
Васильчук А. Л. Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини/Підручник для університетів. - Львів: ПП Сорока Т. Б., 2017. - 688 с.
ISBN 97 8-966-2598-90-2

   У третьому томі підручника описано канали, мікроканали, їхні структури, класифікацію мікрокана-У третьому томі підручника описано канали, мікроканали, їхні структури, класифікацію мікрокана-лів; сушумнові, мерудандові, ідові, пінгалові, правозіркові, лівозіркові шари та тріади, зіркові семиша-рові структури і їх щільність, фільтраційні мембрани зіркових каналів; анастомозні вузли з’єднання, їхніканали і мікроканали; біологічно активні точки, їхню структуру, мікроканали, мембрани, особливості,відмінності та функції; системи каналів, ультраканалів, субультраканалів, автономні системи каналів,класифікацію систем каналів; інформаційно-енергетичні життєві біоплазми каналів і систем каналів,функції та значення систем каналів; еніопсіанатомічні технології виконання вправ, спрямованих на тре-нування і розвиток сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активнихточок, оболонкових каналів і каналової системи тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлено, як утворю-ються канали і їхні системи, що являють собою, де і як розміщені в тонкоматеріальних тілах, а такожпояснено особливості будови, структури, архітектоніки, топографії та функції каналів.
   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотера-певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також длятих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває системи каналів тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність,ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній прак-тиці системи каналів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.

Науковий редактор: кмн, доц. Панишко Ю. М.

Рекомендовано до друку Вченою радою Західного центру енергоінформаційних наук(витяг із засідання Вченої ради від 9 червня 2017 року № 3)Рецензенти:Петлін В. М. – доктор географічних наук, професор Східноєвропейського національного уні-верситету імені Лесі Українки, голова Вченої ради Західного центру енергоінформаційних наукАндріюк Л. В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітації і нетради-ційної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила ГалицькогоДроздовська А. А. – доктор наук, професор Національної академії наук УкраїниМатешук-Вацеба Л. Р. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної ана-томії Львівського національного медичного університету імені Данила ГалицькогоТюріна Т. Г. – кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент кафедри соціології та со-ціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка».

Автор вдячний: за підготовку тексту до друку Ратковській Д. І., Джунь О. В., за комп’ютернуверстку, макетування Довбуш Р. Т., за редагування і мовну корекцію Панчишин О. Б., Ратков-ській Д. І. і за дизайн обкладинки Яну Пацлту (Ing. Arch. Jan Paclt, Vracov, Česká republika).