Анатолій Васильчук

ЕНІОАНАТОМІЯ тонкоматеріальних тіл людини. ТОМ 1

Надрукувати
Ціна: 3600.00 грн.
ПЕРШИЙ У СВІТІ ПІДРУЧНИК З ЕНІОАНАТОМІЇ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ
Західний центр енергоінформаційних наук. Львів, Україна
Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини/Підручник для університетів. - Львів: ПП Сорока Т. Б., 2016. - 704 с.
ISBN 97 8-966-2598-68-1

   У першому томі підручника описані еніоанатомія як нова наука про людину, характеристики інформаційно-енергетичних матерій, будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, функції та функціональні можливості тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлене значення і наведені приклади практичного застосування тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетичної основи еніомедицини, інформаційної медицини, еніопсіфеноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших еніотерапевтичних технологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл пояснений як універсальна технологія поєднання виховання, навчання і лікування.

   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність і ПСІ-феноменальні здібності. 

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.

Науковий редактор: КМН, Доц. Панишко Ю.М.

   Рекомендовано до друку Вченою радою Західного Центру Енергоінформаційних Наук (витяг із
засідання Вченої ради від 9 березня 2016 року № 1)
   Рецензенти:
Петлін В. М. - доктор географічних наук, професор Львівського Національного Університету імені
І. Я. Франка, голова Вченої ради Західного центру енергоінформаційних наук
Андріюк Л.В. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітації і нетрадиційної медици-
ни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Дроздовська А. А. - доктор наук, професор Академії Наук України
Матешук-Вацеба Л.Р. - доктор медичних наук, професор кафедри нормальної анатомії Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицького
Тюріна Т.Г. - кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент кафедри соціології та соціальної роботи
Національного Університету «Львівська політехніка».


Автор вдячний: за підготовку тексту до друку Ратковській Д.І., Джунь О. В.,
за комп’ютерну верстку, макетування, редагування і мовну корекцію Джунь О.В.,
за дизайн обкладинки: Яну Пацлту (Ing. Arch. Jan Paclt, Vracov, Česká republika).

ISBN 97 8-966-2598-68-1 © Анатолій Васильчук, 2016

 

Зміст
Слово автора ...........................................................................................................................14
Передмова ...............................................................................................................................18
Еніоанатомія - нова наука про людину ........................................................................................20
Зміст, об’єкт, мета, методи, місце еніоанатомії ..............................................................................20
серед еніологічних та еніомедичних дисциплін .............................................................................20
Об’єкт еніоанатомії ....................................................................................................................20
Мета еніоанатомії ......................................................................................................................20
Методи дослідження еніоанатомії ................................................................................................20
Місце еніоанатомії .....................................................................................................................21
Знання, які дає еніоанатомія ......................................................................................................21
Нові знання і можливості, які дає еніоанатомія .............................................................................21
Значення еніоанатомії ...............................................................................................................22
Значення розвитку тонкоматеріальних тіл ....................................................................................23
Історія еніоанатомії ...................................................................................................................24
Новітні наукові дослідження, що відносяться до еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини .............28
Що відкрила, пропонує і дає людству еніоанатомія .......................................................................35
Еніоанатомія сьогоднішнього рівня пізнання ................................................................................36
Інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини ...................................................37
Інформаційно-енергетичні матерії ...............................................................................................37
Види інформаційно-енергетичних матерій ....................................................................................47
Компоненти інформаційно-енергетичних матерій ..........................................................................47
Класифікація інформаційно-енергетичних матерій ........................................................................49
Природні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини ......................................49
Монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії ......................................................................50
Бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії ..........................................................................52
Полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії .......................................................................55
Монохроматичні, біхроматичні та поліхроматичні інформаційно-енергетичні матерії ..........................58
Монохроматичні інформаційно-енергетичні матерії ........................................................................58
Біхроматичні інформаційно-енергетичні матерії ............................................................................59
Поліхроматичні інформаційно-енергетичні матерії .........................................................................60
Еніоанатомічна характеристика інформаційно-енергетичних матерій ...............................................61
Розміщення і формоструктуризація інформаційно-енергетичних матерій ..........................................62
Участь інформаційно-енергетичних матерій у побудові тонкоматеріальних тіл та їх
голографічних інтеграцій ...........................................................................................................65
Утворювані тонкоматеріальними тілами інформаційно-енергетичні матерії ........................................69
Полі-монокомпонентні, полі-бікомпонентні та полі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні
матерії тонкоматеріальних тіл людини ...........................................................................................71
Полі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл ..................................71
Полі-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл .....................................72
Полі-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл  ................................75
Бі-монокомпонентні, бі-бікомпонентні та бі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії
тонкоматеріальних тіл людини ......................................................................................................79
Бі-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл ..........................................79
Бі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл .......................................82
Бі-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл ......................................83
Моно-полікомпонентна, моно-монокомпонентні та моно-бікомпонентні інформаційно-енергетичні
матерії тонкоматеріальних тіл людини ............................................................................................87
Моно-полікомпонентна інформаційно-енергетична матерія тонкоматеріальних тіл ...............................87
Моно-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл  ...............................88
Моно-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл .....................................90
Взаємообміни природних інформаційно-енергетичних матерій ..........................................................92
Неприродні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини ......................................93
Неприродні інформаційно-енергетичні матерії .................................................................................93
Рубінова інформаційно-енергетична матерія ...................................................................................95
Срібна інформаційно-енергетична матерія ......................................................................................98
Малинова інформаційно-енергетична матерія ................................................................................101

Бронзова інформаційно-енергетична матерія .................................................................................104
Коричнева інформаційно-енергетична матерія ...............................................................................107
Сіра інформаційно-енергетична матерія.........................................................................................112
Чорна інформаційно-енергетична матерія .....................................................................................117
Утворення неприродних інформаційно-енергетичних матерій ...........................................................121
Значення неприродних інформаційно-енергетичних матерій ............................................................122
Інформаційно-енергетичні взаємообміни між неприродними інформаційно-енергетичними матеріями і
тонкоматеріальними тілами людини ...............................................................................................123
Співвідношення інформаційно-енергетичних матерій у тонкоматеріальних тілах ......................124
Інформаційний зміст інформаційно-енергетичних матерій тонкоматеріальних тіл людини ......125
Що невідомо про інформаційно-енергетичні матерії ........................................................................125
Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції тонкоматеріальних тіл людини ......127
Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, їх утворення, розміщення,
функції та значення ....................................................................................................................127
Індивідуально-універсальна життєва інформаційно-енергетична біоплазма .......................................127
Індивідуально-специфічна і специфічна життєві інформаційно-енергетичні біоплазми ......................128
Класифікація специфічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм ........................................129
Індивідуально-високоспецифічна і високоспецифічна життєві
інформаційно-енергетичні біоплазми ............................................................................................129
Класифікація високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм .............................130
Індивідуальна життєва інформаційно-енергетична субстанція .........................................................130
Особливості інформаційно-енергетичних матерій, розміщених у каналах,
системах каналів і автономних системах мікроканалів.....................................................................131
Інформаційно-енергетичні біоплазми каналової системи тонкоматеріальних тіл .................................131
Інформаційно-енергетичні біоплазми сушумнової системи каналів ....................................................131
Інформаційно-енергетичні біоплазми мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів ................................132
Інформаційно-енергетичні біоплазми зіркової системи каналів ........................................................132
Інформаційно-енергетичні біоплазми правого зіркового каналу ......................................................132
Інформаційно-енергетичні біоплазми лівого зіркового каналу .........................................................133
Інформаційно-енергетичні біоплазми меридіанової системи каналів .................................................133
Інформаційно-енергетичні біоплазми оболонкової системи каналів ..................................................133
Інформаційно-енергетичні біоплазми чакрової системи каналів .......................................................134
Переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни
інформаційно-енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини ............134
Переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни
інформаційно-енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини .......................134
Внутрішньоканалові, внутрішньосистемні, міжканалові, міжсистемні та каналово-системні
переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція і взаємообміни
інформаційно-енергетичних матерій ...............................................................................................135
Концентрація і дифузне напруження інформаційно-енергетичних матерій ...........................................136
Еіоанатомічна характеристика інформаційно-енергетичних матерій універсально розвинених
тонкоматеріальних тіл ...................................................................................................................137
Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини ....................................................................................139
Тонкоматеріальні тіла людини та їх утворення .................................................................................139
Класифікація тонкоматеріальних тіл ...............................................................................................142
Первинні і вторинні тіла людини ....................................................................................................145
Фактори, які обумовлюють кількість тонкоматеріальних тіл ................................................................145
Структура тонкоматеріальних тіл .....................................................................................................147
Структура внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл ..........................................................................148
Структура зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл ............................................................................148
Трансформація зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл ....................................................................149
Еніоанатомічна специфіка внутрішніх і зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл ................................150
Еніоанатомічна специфіка внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл ....................................................150
Еніоанатомічна специфіка зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл ......................................................151
Оболонки тонкоматеріальних тіл .....................................................................................................152
Оболонки структур внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл ...............................................................152
Внутрішні оболонки тонкоматеріальних тіл ..............................................................................................152
 
Зовнішні оболонки тонкоматеріальних тіл .................................................................................................153
Функції оболонок тонкоматеріальних тіл ...................................................................................................155
Збалансованість тонкоматеріальних тіл ......................................................................................................156
Щільність тонкоматеріальних тіл ................................................................................................................157
Інтеграція тонкоматеріальних тіл ................................................................................................................158
Дискретність тонкоматеріальних тіл ...........................................................................................................159
Діапазони електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл ................................................................159
Емерджентність тонкоматеріальних тіл ......................................................................................................160
Еніоцентризм тонкоматеріальних тіл ..........................................................................................................160
Інформаційно-енергетична адекватність тонкоматеріальних тіл .............................................................161
Коеволюція тонкоматеріальних тіл .............................................................................................................161
Пам’ять тонкоматеріальних тіл....................................................................................................................161
Тонкоматеріальні тіла як рівні свідомості людини ....................................................................................161
Синестезія тонкоматеріальних тіл ...............................................................................................................162
Функціонування тонкоматеріальних тіл .....................................................................................................162
Ідентичні функції тонкоматеріальних тіл ..............................................................................................163
Ідентичні функції тонкоматеріальних тіл ...................................................................................................163
Функція інформаційно-енергетичної ідентичності ...................................................................................164
Функція інформаційно-енергетичних взаємообмінів ................................................................................165
Поєднувальна функція ................................................................................................................................165
Інтегративна функція ..................................................................................................................................166
Морфогенетична функція .............................................................................................................................166
Функція антиципації ....................................................................................................................................166
Метаболічна функція ...................................................................................................................................167
Кінетична функція .......................................................................................................................................167
Коректувальна функція ................................................................................................................................167
Функція інформаційно-енергетичного імунітету.......................................................................................167
Генетична функція .......................................................................................................................................168
Акумулятивна функція ................................................................................................................................168
Функція метаболізму інформаційно-енергетичних матерій .....................................................................168
Трансформаційна функція ............................................................................................................................168
Модуляційна функція...................................................................................................................................169
Генераційна функція ...................................................................................................................................169
Синтезувальна функція ...............................................................................................................................169
Функція симбіозу .........................................................................................................................................169
Диференціювальна функція ........................................................................................................................170
Функція ідентифікації .................................................................................................................................170
Функція кодування інформаційно-енергетичних матерій .......................................................................171
Функція декодування інформаційно-енергетичних матерій .....................................................................171
Інформаційна функція .................................................................................................................................172
Транспортна функція ..................................................................................................................................172
Провідна функція .........................................................................................................................................172
Комунікативна функція ...............................................................................................................................173
Функція узгодження ....................................................................................................................................173
Функція координації ...................................................................................................................................173
Функція управління ....................................................................................................................................173
Регулювальна функція ................................................................................................................................173
Контрольна функція ....................................................................................................................................174
Стабілізаційна функція ................................................................................................................................174
Захисна функція ...........................................................................................................................................175
Сприймальна функція .................................................................................................................................175
Забезпечувальна функція .............................................................................................................................176
Поглинальна функція .................................................................................................................................176
Відштовхувальна функція ...........................................................................................................................176
Випромінювальна функція ..........................................................................................................................176
Зберігальна функція .....................................................................................................................................177
Утримувальна функція ................................................................................................................................179

Функція концентрації ..................................................................................................................................179
Розподільна функція ....................................................................................................................................180
Передавальна функція .................................................................................................................................180
Фільтраційна функція ..................................................................................................................................181
Видільна функція .........................................................................................................................................181
Функція компенсації ....................................................................................................................................181
Функція віддзеркалення ..............................................................................................................................182
Самовідновлювальна функція......................................................................................................................182
Самоадаптаційна функція ............................................................................................................................183
Самоочищувальна функція ..........................................................................................................................183
Організаційна функція .................................................................................................................................184
Функція утворення ......................................................................................................................................184
Функція дуалізму .........................................................................................................................................184
Функція причинно-наслідкової закономірності (кармічна функція) .......................................................185
Синергетична функція .................................................................................................................................186
Функція матеріального носія інформацій ...................................................................................................187
Функція інтеракції ......................................................................................................................................188
Функція утворення універсальної, специфічних і високоспецифічних життєвих
інформаційно-енергетичних біоплазм ........................................................................................................189
Функція утворення індивідуального біоплазматичного
інформаційно-енергетичного поля людини ................................................................................................189
Функція наповнення інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища
новим інформаційно-енергетичним змістом ..............................................................................................190
Функція утворення інформаційно-енергетичного біополя сім’ї ..............................................................190
Функція утворення інформаційно-енергетичного біополя людства ........................................................190
Функція утворення інформаційно-енергетичного біополя духовного буття ..........................................191
Функція утворення інформаційно-енергетичного біополя Землі та біосфери .......................................191
Функція утворення інформаційно-енергетичного біополя ноосфери .....................................................191
Функція утворення інформаційно-енергетичного біополя Всесвіту .......................................................192
Специфічні функції тонкоматеріальних тіл ..........................................................................................192
Спрямованість специфічних функцій тимчасових тонкоматеріальних тіл .............................................193
Спрямованість специфічних функцій вічних тонкоматеріальних тіл ......................................................194
Трансформація ідентичних і специфічних функцій тонкоматеріальнихтіл в ідентично-специфічні ...194
Ідентично-специфічні функції тонкоматеріальних тіл........................................................................195
Інформаційно-енергетичні взаємообміни тонкоматеріальних тіл ....................................................197
Еніоанатомія червоного тонкоматеріального тіла ...............................................................................211
Еніоанатомічна характеристика червоного тонкоматеріального тіла ......................................................211
Внутрішня частина червоного тонкоматеріального тіла ...........................................................................213
Внутрішня червона оболонка червоного тонкоматеріального тіла ..........................................................214
Зовнішня частина червоного тонкоматеріального тіла .............................................................................214
Зовнішня червона оболонка червоного тонкоматеріального тіла ............................................................214
Червоні оболонки .........................................................................................................................................215
Червона голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл .........................................................................216
Еніоанатомічна норма червоного тонкоматеріального тіла ......................................................................216
Використання червоним тілом інформаційно-енергетичних матерій зовнішнього середовища ..........218
Гіпотрофія червоного тонкоматеріального тіла .........................................................................................218
Гіпертрофія червоного тонкоматеріального тіла .......................................................................................219
Різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії червоного тіла ..........................................................220
Специфічні функції червоного тонкоматеріального тіла ..........................................................................220
Еніоанатомія світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла ........................................................223
Еніоанатомічна характеристика світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла ................................223
Внутрішня частина світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла .....................................................226
Внутрішня світлосяюче-червона оболонка світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла ..............226
Зовнішня частина світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла .......................................................227
Зовнішня світлосяюче-червона оболонка світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла ................227
Світлосяюче-червоні оболонки ...................................................................................................................228
Світлосяюче-червона голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл ...................................................229

Еніоанатомічна норма світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла ................................................230
Використання світлосяюче-червоним тілом інформаційно-енергетичних матерій
зовнішнього середовища ..............................................................................................................................231
Гіпотрофія світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла ...................................................................231
Гіпертрофія світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла .................................................................231
Ідентичне світлосяюче-червоно-червоне тонкоматеріальне тіло .............................................................232
Специфічні функції світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла ....................................................233
Еніоанатомія оранжевого тонкоматеріального тіла .............................................................................236
Еніоанатомічна характеристика оранжевого тонкоматеріального тіла ....................................................236
Внутрішня частина оранжевого тонкоматеріального тіла ........................................................................240
Внутрішня оранжева оболонка оранжевого тонкоматеріального тіла ....................................................240
Зовнішня частина оранжевого тонкоматеріального тіла ...........................................................................240
Зовнішня оранжева оболонка оранжевого тонкоматеріального тіла .......................................................241
Оранжеві оболонки ......................................................................................................................................242
Оранжева голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл .......................................................................242
Еніоанатомічна норма оранжевого тонкоматеріального тіла ....................................................................243
Використання оранжевим тілом інформаційно-енергетичних матерій зовнішнього середовища .......244
Гіпотрофія оранжевого тонкоматеріального тіла .......................................................................................245
Гіпертрофія оранжевого тонкоматеріального тіла .....................................................................................246
Різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії оранжевого тіла .......................................................247
Оранжеві компонентні тонкоматеріальні тіла ............................................................................................247
Оранжеві ідентичні тонкоматеріальні тіла .................................................................................................249
Специфічні функції оранжевого тонкоматеріального тіла ........................................................................251
Еніоанатомія світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла .....................................................254
Еніоанатомічна характеристика світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла ..............................254
Внутрішня частина світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла ..................................................257
Внутрішня світлосяюче-оранжева оболонка світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла .........258
Зовнішня частина світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла .....................................................258
Зовнішня світлосяюче-оранжева оболонка світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла ...........259
Світлосяюче-оранжеві оболонки .................................................................................................................260
Світлосяюче-оранжева голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл .................................................260
Еніоанатомічна норма світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла ..............................................261
Використання світлосяюче-оранжевим тілом інформаційно-енергетичних
матерій зовнішнього середовища ................................................................................................................262
Гіпотрофія світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла.................................................................263
Гіпертрофія світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла ...............................................................263
Світлосяюче-оранжеві компонентні тонкоматеріальні тіла ......................................................................264
Світлосяюче-оранжеві ідентичні тонкоматеріальні тіла ...........................................................................267
Специфічні функції світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла .................................................269
Еніоанатомія жовтого тонкоматеріального тіла ...................................................................................272
Еніоанатомічна характеристика жовтого тонкоматеріального тіла ..........................................................272
Внутрішня частина жовтого тонкоматеріального тіла ..............................................................................276
Внутрішня жовта оболонка жовтого тонкоматеріального тіла .................................................................276
Зовнішня частина жовтого тонкоматеріального тіла .................................................................................277
Зовнішня жовта оболонка жовтого тонкоматеріального тіла ....................................................................277
Жовті оболонки ............................................................................................................................................278
Жовта голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл .............................................................................279
Еніоанатомічна норма жовтого тонкоматеріального тіла ..........................................................................279
Позатілесна проекція жовтого тонкоматеріального тіла ...........................................................................281
Різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії жовтого тіла ..............................................................282
Використання жовтим тілом інформаційно-енергетичних матерій зовнішнього середовища ..............283
Гіпотрофія жовтого тонкоматеріального тіла .............................................................................................283
Гіпертрофія жовтого тонкоматеріального тіла ...........................................................................................284
Жовті ідентичні тонкоматеріальні тіла .......................................................................................................285
Специфічні функції жовтого тонкоматеріального тіла ..............................................................................288
Еніоанатомія зеленого тонкоматеріального тіла ..................................................................................291
Еніоанатомічна характеристика зеленого тонкоматеріального тіла .........................................................291

Внутрішня частина зеленого тонкоматеріального тіла .............................................................................296
Внутрішня зелена оболонка зеленого тонкоматеріального тіла ...............................................................296
Зовнішня частина зеленого тонкоматеріального тіла ................................................................................296
Зовнішня зелена оболонка зеленого тонкоматеріального тіла .................................................................297
Зелені оболонки............................................................................................................................................298
Зелена голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл ............................................................................298
Еніоанатомічна норма зеленого тонкоматеріального тіла .........................................................................299
Різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії зеленого тіла ............................................................302
Використання зеленим тілом інформаційно-енергетичних матерій зовнішнього середовища ............303
Еніомозок ......................................................................................................................................................303
Гіпотрофія зеленого тонкоматеріального тіла ............................................................................................304
Гіпертрофія зеленого тонкоматеріального тіла ..........................................................................................305
Зелені компонентні тонкоматеріальні тіла..................................................................................................307
Зелені ідентичні тонкоматеріальні тіла .......................................................................................................308
Специфічні функції зеленого тонкоматеріального тіла .............................................................................311
Еніоанатомія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла ...........................................................316
Еніоанатомічна характеристика світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла...................................316
Внутрішня частина світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла .......................................................321
Внутрішня світлосяюче-зелена оболонка світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла ...................321
Зовнішня частина світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла ..........................................................321
Зовнішня світлосяюче-зелена оболонка світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла .....................322
Світлосяюче-зелені оболонки ......................................................................................................................323
Світлосяюче-зелена голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл ......................................................323
Еніоанатомічна норма світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла ...................................................324
Використання світлосяюче-зеленим тілом інформаційно-енергетичних
матерій зовнішнього середовища ................................................................................................................326
Гіпотрофія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла......................................................................327
Гіпертрофія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла ....................................................................328
Світлосяюче-зелені компонентні тонкоматеріальні тіла ...........................................................................329
Світлосяюче-зелені ідентичні тонкоматеріальні тіла ................................................................................331
Специфічні функції світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла .......................................................335
Еніоанатомія блакитного тонкоматеріального тіла .............................................................................339
Еніоанатомічна характеристика блакитного тонкоматеріального тіла ....................................................339
Внутрішня частина блакитного тонкоматеріального тіла .........................................................................344
Внутрішня блакитна оболонка блакитного тонкоматеріального тіла ......................................................345
Зовнішня частина блакитного тонкоматеріального тіла ...........................................................................345
Зовнішня блакитна оболонка блакитного тонкоматеріального тіла .........................................................346
Блакитні оболонки .......................................................................................................................................346
Блакитна голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл ........................................................................347
Еніоанатомічна норма блакитного тонкоматеріального тіла ....................................................................348
Різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії блакитного тіла ........................................................350
Використання блакитним тілом інформаційно-енергетичних матерій зовнішнього середовища ........350
Гіпотрофія блакитного тонкоматеріального тіла .......................................................................................351
Гіпертрофія блакитного тонкоматеріального тіла .....................................................................................352
Блакитні ідентичні тонкоматеріальні тіла ..................................................................................................353
Специфічні функції блакитного тонкоматеріального тіла ........................................................................357
Еніоанатомія бірюзового тонкоматеріального тіла .............................................................................363
Еніоанатомічна характеристика бірюзового тонкоматеріального тіла ....................................................363
Внутрішня частина бірюзового тонкоматеріального тіла .........................................................................367
Внутрішня бірюзова оболонка бірюзового тонкоматеріального тіла ......................................................367
Зовнішня частина бірюзового тонкоматеріального тіла ............................................................................368
Зовнішня бірюзова оболонка бірюзового тонкоматеріального тіла .........................................................369
Бірюзові оболонки .......................................................................................................................................369
Бірюзова голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл ........................................................................370
Еніоанатомічна норма бірюзового тонкоматеріального тіла ..