Р. Гречуха, Г. Дудок, Л. Курилко, Л. Полюга

Могікани гімназії

Надрукувати
Ціна: 300.00 грн.
Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2009. – 176 с.
ISBN 978-966-8460-64-7

 


Р. Гречуха, Г. Дудок, Л. Курилко, Л. Полюга

Могікани гімназії (Другий клас 1943-44 рр.)


Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2009. – 176 с.

ISBN 978-966-8460-64-7

   У книзі зібрані спогади про тернисті життєві шляхи колишніх учнів другого класу Львівської академічної гімназії в часи Другої світової війни, післявоєнного лихоліття, еміграції, про їхній внесок у світову та українську науку, культуру і мистецтво.

    Знаковою подією в українській історії, зокрема історії Львова, став світовий з’їзд колишніх учнів Академічної гімназії у Львові, який відбувся в 1992 р., а наказом Львівської обласної державної адміністрації № 399 від 06 липня 1992  р. відкрита, а насправді поновлена, на базі середньої школи № 1 сучасна Львівська академічна гімназія як наступниця давньої Академічної гімназії. Ро­­бота з’їзду і реорганізація СШ №1 в Львівську Академічну гімназію знайшли широке висвітлення в третьому томі ювілейного збірника про Академічну гім­назію у Львові передвоєнного та частково воєнного часу.

   Кожен із трьох томів збірника містить ґрунтовні історичні матеріали і спо­га­ди про різні періоди багатолітньої діяльності гімназії – колиски української інтелігенції. На сторінках збірника простежені складні долі професорів і учнів гімназії, розкрита роль цього навчального закладу у суспільному житті України та світу.

   Третій том завершує період довоєнної історії гімназії і подає тільки коротку згадку про воєнний період 1941-1945 рр. Цей матеріал вміщений в публікації А. Рудницького, у якій автор вважає потрібним поглибити дані про воєнний період 1941-1945 рр. і простежити особисті долі гімназистів – могіканів цьо­го періоду. Основною базою такої роботи міг би стати відновлений архів Академіч­ної гімназії. Першою спробою поповнення архіву став ініціативний пошук біографічних матеріалів гімназистів, розпочатий п. Любомиром Ку­рилком  —  орг­анізатором і фондатором видання збірника біографічних відомостей про гім­назистів другого класу та професорів цього закладу як доповнення до третього тому Ювілей­ної кни­ги Академічної гімназії у Львові.

   На щастя збереглася групова фотографія гімназистів з 1943  р. і тому від­сутність ар­хівних матеріалів з воєнного періоду наштовхнула на думку розпо­чати пошук відомостей від живих ще гімназистів та їх родичів.

   Ініціативну групу очолив представник п.  Любомира Курилка у Львові п.  Григорій Дудок, який опублікував фотографію у пресі та розробив методику контактів і збір матеріалів.

   Таким чином була віднайдена частина гімназистів, які при зустрічах згада­ли тих, які відсутні на фотографії 1943 року, а також і тих, з якими разом  навчали­ся в 1943-44 рр. у другому класі гімназії. Дехто з них передчасно залишив гімназію, в т. ч. через виїзд батьків на Захід, а можливо, хтось зголосився до навчання.

   Отже, в майбутньому під девізом “Другий клас гімназії 1943-44 рр.” треба розуміти (дещо умовно) гурт учнів, яким долею судилося разом навчатися в гімназії впродовж періоду, що охопив 1942-44 воєнниі роки. Спогади про них представлені в книзі.

   Зібраний матеріал мож­на вважати основою для публікації нової інформації про могіканів гімна­зії, а це породжує надію на продовження пошуку для за­вершення цієї роботи та публіка­ції біографічних розвідок про таких відомих осіб, як кардинал Любомир Гузар, професор медичного університету онколог Борис Білинський, доцент ме­дично­го університету хірург Лідія Криштальська, професор Львівсько­­­го на­ціонального університету ім. І.Франка біолог Мирон Деркач, професор Льв­ів­ської музичної академії піаніст Олег Криштальський, професор Орест Сосю­кало і багатьох інших діячів науки, культури і мистецтва, які плідно працювали і працюють для українського народу і світової цивіліза­ції. Окремої уваги і зусиль вимага­ють пошуки спогадів про тих гімназистів, котрі через історичні обста­вини 40-50 років були змушені покинути Україну або були репресовані.

   Дирекція Львіської академічної гімназії запрошує всіх названих і ще не вка­заних осіб долучитися до пошукової роботи, прислати свої рукописи і фотогра­фії до бібліотеки гімназії для поповнення архіву славної української Академічної гімназії у Львові.

Р. Гречуха