Enioanatomiya18Анатолій Васильчук
ЕНІОАНАТОМІЯ ЧАКР

у трьох томах
ТОМ 2
книга 18

Підручник для університетів

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2016. - 476 с.

ISBN 978-966-2598-77-3

   

   У другому томі підручника описано еніоанатомію основних, життєво важливих, функціонально забезпечувальних чакр, класифікацію чакр, чакрових конусів, мікроканалів, торсійних полів, пренатальний і постнатальний розвиток чакр, чакрову систему, чакрову систему інформаційно-
енергетичних каналів, а також еніопсіанатомічну технологію розвитку чакр та чакрової еніотерапії. Висвітлено функції, функціональну активність, структурно-функціональні стани, режими функціонування, співвідношення динамічних режимів, функціональні взаємозалежності,
синестезію конусів чакри, значення чакр, чакрових конусів, пелюсток конусів чакр, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм чакр та чакровий інформаційно-енергетичний вплив на розвиток людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних,
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.
   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває чакри тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй лікувальній практиці чакрову еніотерапію.


Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.


Науковий редактор: КМН, Доц. Панишко Ю.М.


Рекомендовано до друку Вченою радою Західного Центру Енергоінформаційних Наук (витяг із засідання Вченої ради від 9 березня 2016 року № 1)

Рецензенти:

Петлін В. М. - доктор географічних наук, професор Львівського Національного Університету імені
І. Я. Франка, голова Вченої ради Західного центру енергоінформаційних наук
Андріюк Л.В. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітації і нетрадиційної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Дроздовська А. А. - доктор наук, професор Академії Наук України
Матешук-Вацеба Л.Р. - доктор медичних наук, професор кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Тюріна Т.Г. - кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного Університету «Львівська політехніка».

 

СЛОВО АВТОРА

   Більше 7000 років відомо, що людина має не тільки фізичне тіло, але і тонкоматеріальні тіла. Протягом цих тисячоліть людство не спромоглося систематизувати і описати анатомію тонкоматеріальних тіл людини. У першому тритомному підручнику «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» викладені та систематизовані еніоанатомічні знання для вивчення в університетах. Інформація про анатомію, топографічну анатомію, функціональну анатомію, вікову анатомію, еніоанатомію та інші види анатомії тонкоматеріальних тіл людини являється актуальною і одночасно недостатньо представленою. Незаперечним є те, що на початку 21 століття еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини сформована як нова навчальна і наукова дисципліна, але ще не має офіційного наукового визнання і свого місця у навчальних програмах університетів. Такий стан уповільнює і навіть унеможливлює створення еніоанатомічної основи розвитку еніології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніобіохімії, еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки, еніосоціології, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніопедагогічних, еніомедичних та інших еніотехнологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється еніомедичною дисципліною пропедевтичного значення, яка не тільки передує усім видам еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усім еніотерапевтичним технологіям, методам і засобам лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін і практичного оволодіння еніотерапевтичними, еніопсихічними та еніопедагогічними технологіями, методами і засобами. Еніоанатомічні знання дають можливість адекватно спрямовувати наукові дослідження та визначати найбільш необхідні теми досліджень тонкоматеріальної, інформаційної, квантової, світлової, енергетичної, інформаційно-енергетичної, енергоінформаційної та електромагнітної суті людини.
   Людина є набагато складнішою, ніж сучасні наукові знання про неї, таїть у собі тонкоматеріальні тіла, голографічні інтеграції тіл, інформаційно-енергетичні функції, інформаційну єдність із Космосом, Землею, біосферою, ноосферою, природою, часом, простором, суспільством і духовним буттям.
   Будова, форма, структура, архітектоніка, топографія, функції тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла людини знаходяться у голографічній єдності. Тонкоматеріальні тіла є первинними стосовно фізичного тіла. Морфогенез фізичного тіла відбувається згідно з інтегральною голографічною матрицею внутрішніх частин усіх тонкоматеріальних тіл, тому тонкоматеріальні та фізичне тіла необхідно вивчати, досліджувати і розвивати одночасно. Такий підхід дає можливість вивчати грубоматеріальну і тонкоматеріальну ос­но­ви людини в єдності та цілісності.
   Еніоанатомічні знання спрямовують розвиток усіх еніологічних дисциплін про людину відповідно до її суті, потреб і вимог життя. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини визначає місце еніопедагогіки, еніопсихології, еніофізіології, еніомедицини, еніосоціології та усіх еніотехнологій в межах життєздатності і життєдіяльності людини. Знання вищенаведених еніологічних дисциплін, які об’єктивно відповідають еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, набувають конкретики, стають предметними, прагматичними, цілеспрямованими, практично необхідними і адекватно висвітлюють тонкоматеріальну суть людини. Еніоанатомія допомагає усвідомити єдність тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла, єдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність людини, Землі, Космосу і духовного буття, інформаційно-енергетичні неповторність, індивідуальність та ідентичність людини і як використовувати усе це в еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніомедичних, еніофізіологічних, еніосоціальних та інших еніотехнологіях виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини.
   Еніоанатомія дає нові знання про людину, відкриває для неї нові перспективи та можливості, дозволяє розробити інноваційні еніопедагогічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні та еніосоціальні технології:
- виховання, навчання, розвитку, тренування і лікування людини
- поєднання виховання, навчання, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції
- всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл
- утворення інформаційно-енергетичних основ розвитку, вдосконалення, проявів і практичного використання ПСІ-феноменальних здібностей людини
- розвитку людини та її тіл до стану, який уможливлює трансформацію звичайних психічних властивостей, особливостей і здібностей людини у ПСІ-феноменальні
- гармонізації розвитку тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла
- гармонізації взаємовідносин людини і зовнішнього середовища, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття
- інформаційно-енергетичного очищення та досягнення інформаційно-енергетичної чистоти тонкоматеріальних тіл
- збереження інформаційно-енергетичних індивідуальності, ідентичності і неповторності людини, її інформаційно енергетичних гомеостазу та імунітету
- контролю, прогнозу, професійного відбору, оцінювання, діагностування, дослідження і вирішення педагогічних, психічних, медичних, соціальних та інших проблем щоденного життя людини
- ПСІ-феноменальної діагностики, яка дозволяє визначати схильність людини до певних хвороб, еніоанатомічні, інформаційні та енергоінформаційні причини і фактори виникнення хвороб
- виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
- вчасної профілактики хвороб, досягнення стовідсоткового одужання від будь-якої хвороби
- які уможливлюють життя без хвороб
- які дозволяють уникати помилок у вихованні, навчанні, розвитку, вдосконаленні, тренуванні, лікуванні, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
- профілактики інформаційно-енергетичного забруднення, небажаних змін інформаційно-енергетичних ідентичності та індивідуальності, виснаження інформаційно-енергетичного імунітету, функціональної недостатності, морфологічних патологій, мутацій клітин, синдрому хронічної втоми та імунної дисфункції (CFIDS), синдрому хронічної втоми (CFS), передчасного старіння організму, психічних порушень, розвитку будь-яких хвороб тощо
- еніоанатомічної індивідуалізації, корекції, гармонізації та активізації виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, соціалізації, професійної підготовки, тренування, зміцнення здоров’я, здорового способу життя та інших еніологічних напрямків удосконалення.
   Сьогодні еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини може бути основою контролю, оцінки, прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання всебічних інформацій про людину, її сфери і аспекти життя, про технології, методи та засоби виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, лікування, регенерації, рекондиції, реабілітації, професійної підготовки, тренування, соціалізації, здорового способу життя людини і багато іншого. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій.
   Без еніоанатомічних знань неможливий всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальної психіки, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей людини, еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніофізіологічних, еніорефлексотерапевтичних, еніопедагогічних та інших еніотехнологій. Еніоанатомічні знання відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що являє собою людина, що і як потрібно зробити для того, щоб людина стала всебічною, гармонійною, здоровою, радісною, щасливою, успішною, гуманною, високодуховною, ПСІ-феноменальною і навіть божественною.
   Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, відкриває нові знання про людину, її значення для суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію, педагогіку та соціологію, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім пов’язаним із людиною, педагогікою, психологією та медициною предметам по-новому інтерпретувати примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального, інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Космосу, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, взаємозалежності та взаємодію.
   Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає їй можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності, духовності людини та багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної та духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції. Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики усього, що пов’язано з людиною, зокрема для професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.
   Використання еніоанатомічних знань дає необмежені можливості для поєднання лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл.
   Психологія за посередництвом еніоанатомії має можливість більш точно, об’єктивно і всебічно пояснювати структуру психіки людини, психічний і ПСІ-феноменальний розвиток людини, її психічні властивості, особливості, здібності, функції та функціональні можливості. За допомогою інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла психологія може пояснити єдність філогенетичного та онтогенетичного психічного розвитку людини. Будь-які психічні властивості, особливості, здібності, функції та характеристики людини розвиваються і практично реалізуються на інформаційно-енергетичній основі її тонкоматеріальних тіл. Всебічний психічний розвиток людини можливий тільки при інтегральному інформаційно-енергетичному впливі інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла. Зрозуміти усі процеси і аспекти вищої психічної діяльності людини неможливо без вивчення і дослідження інформаційно-енергетичних взаємообмінів і взаємодії мозку та еніомозків, свідомості, підсвідомості, несвідомості та надсвідомості, внутрішнього і зовнішнього психічного людини. Тому психологам необхідно вивчати і досліджувати еніоанатомію тонкоматеріальних тіл.
   Психіатрія на основі еніоанатомічних знань тонкоматеріальних тіл людини має можливість пояснити еніопсіанатомічні та інформаційно-енергетичні причини, фактори виникнення та перебіг психічних хвороб, а також зрозуміти інноваційні еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніосоціальні, еніоприродні, еніофітотерапевтичні, еніорефлексотерапевтичні та інші еніотерапевтичні технології профілактики і лікування психічних хвороб, реабілітації та рекондиції.
   Педагогіка, враховуючи еніоанатомію тонкоматеріальних тіл учнів, наблизить процеси виховання і навчання до їх індивідуальних можливостей і потреб, допоможе уникнути помилок виховання і навчання, трансформувати знання учнів у ПСІ-феноменальні, суттєво скоротити термін навчання дякуючи тому, що протягом навчальної години до тонкоматеріальних тіл учнів можна передати інформації усіх предметів навчальної програми середньої школи. Педагогічний процес можна вдосконалити, полегшити, зробити його цікавішим, без негативних наслідків для здоров’я, психіки та фізичного розвитку учнів, значно покращити ефективність виховання і навчання, поєднуючи еніопедагогічні технології з еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсихічними, еніопсіфеноменальними, еніомедичними та іншими еніологічними технологіями, методами і засобами. Реалізація різних еніотехнологій у педагогічному процесі можлива за умови, що педагоги вивчатимуть і досліджуватимуть педагогічні та психічні основи еніоанатомії тонкоматеріальних тіл учнів.
   Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини відкриває нові нетрадиційні напрямки розвитку теорії та методики фізичного виховання і спорту вищих досягнень, уможливлює розпрацювання еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів підготовки і тренування професійних спортсменів високої кваліфікації та поєднання розвитку фізичного і тонкоматеріальних тіл у процесі фізичного виховання. Впровадження еніоанатомічних, еніопсіанатомічних і еніопсіфеноменальних технологій у практику фізичного виховання та підготовки професійних спортсменів унеможливлює фізичні перевантаження, фізичне виснаження, перетренування, емоційне вигорання, синдром хронічної втоми, порушення спортивної форми, мінімізують ризик захворювань, дають можливість збільшити фізичні навантаження, прискорити гармонійний фізичний розвиток і підготовку високопрофесійних спортсменів, а також досягнути найвищих індивідуальних спортивних результатів.
   Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл в університетах передбачає декілька цілей:
- пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
- формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
- усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, цитології, гістології, фізіології, психології, педагогіки, соціології, філософії, теології, усіх еніомедичних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін, еніотерапевтичних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, еніопедагогічних і еніодуховних технологій виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини
- еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної медицини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції та до створення різнохарактерних еніомедичних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації та регенерації
- еніоанатомічна підготовка психологів, психотерапевтів і студентів до вивчення еніопсихології, еніопсіфеноменальності, еніопсіфеноменальних здібностей людини, до створення різнохарактерних еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніодуховних, еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людей із психічними захворюваннями
- еніоанатомічна підготовка педагогів, вихователів, тренерів, студентів і учнів до вивчення еніопедагогіки, еніопсіфеноменальної педагогіки, еніодуховної педагогіки та для створення різнохарактерних еніопедагогічних, еніопсіпедагогічних, еніодуховних, еніопсіанатомічних та інших еніотехнологій, методів і засобів виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування, які дадуть можливість досягти високого інтелектуального, морального, етичного, естетичного, духовного і ПСІ-феноменального розвитку
- навчити лікарів і психотерапевтів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну інформацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації та рекондиції
- створення еніоанатомічної основи для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, еніорефлексології, еніофітобіології, еніопедагогіки та інших еніодисциплін, а також для розвитку еніомедичних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніофізіологічних, еніомолекулярних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніорефлексотерапевтичних, еніофітотерапевтичних, еніодендротерапевтичних, еніогомеотерапевтичних, еніоприродних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотехнологій, методів і засобів виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини.
   Виникла потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітологів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психологічного, валеологічного, педагогічного та інших фахів. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології, гістології, молекулярної біології та еніології.

Коментарі  

# ПісенникОлександра Туринська 22.05.2019, 21:17
Як замовити цю книгу?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
# RE: Пісенникtaras 23.05.2019, 17:00
У нашій онлайн-книгарні
http://soroka.lviv.ua/index.php/bookshop?view=detail&id=2
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата